هاست معمولی آلمان

GR-200

70,000تومان
سالانه

فضا 200 مگابایت
6% Complete

ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
6% Complete


GR-500

150,000تومان
سالانه

فضا 500 مگابایت
16% Complete

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
16% Complete


GR-1000

310,000تومان
سالانه

فضا 1000 مگابایت
33% Complete

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
33% Complete


coolhost_02048M--Host-DE--Starter3

440,000تومان
سالانه

فضا 2000 مگابایت
66% Complete

ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
66% Complete


GR-3000

690,000تومان
سالانه

فضا 3000 مگابایت
100% Complete

ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
100% Complete