هاست پرسرعت

EN-200

90,000تومان
سالانه

فضا 200 مگابایت
3% Complete

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
4% Complete


EN-500

150,000تومان
سالانه

فضا 500 مگابایت
8% Complete

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
8% Complete


EN-1000

230,000تومان
سالانه

فضا 1000 مگابایت
16% Complete

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
16% Complete


EN-2000

400,000تومان
سالانه

فضا 2000 مگابایت
33% Complete

ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
33% Complete


EN-3000

585,000تومان
سالانه

فضا 3000 مگابایت
50% Complete

ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
50% Complete


EN-5000

1,050,000تومان
سالانه

فضا 5000 مگابایت
83% Complete

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
83% Complete


EN-6000

1,250,000تومان
سالانه

فضا 6000 مگابایت
100% Complete

ترافیک ماهانه 120 گیگابایت
100% Complete