هاست پرسرعت

ir-100

80,000تومان
سالانه

فضا 100 مگابایت
5% Complete

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
12% Complete

تعداد ایمیل 5عدد
50% Complete


ir-200

98,000تومان
سالانه

فضا 200 مگابایت
10% Complete

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
25% Complete

تعداد ایمیل 5 عدد
50% Complete


ir-500

160,000تومان
سالانه

فضا 500 مگابایت
25% Complete

ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
37% Complete

تعداد ایمیل 5 عدد
50% Complete


ir-1000

250,000تومان
سالانه

فضا 1000 مگابایت
50% Complete

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
50% Complete

تعداد ایمیل 10 عدد
100% Complete


ir-1500

330,000تومان
سالانه

فضا 1500 مگابایت
75% Complete

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
75% Complete

تعداد ایمیل 10 عدد
100% Complete


ir-2000

500,000تومان
سالانه

فضا 2000 مگابایت
100% Complete

ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
100% Complete

تعداد ایمیل 10 عدد
100% Complete